Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem.

Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rybarskyrajhk.cz, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Martin Kleček, Pražská 8, Hradec Králové 500 04, IČ: 88294552, DIČ:CZ7902063070, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č účtu: 2585867329/0800  dále jen (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Kupující

1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen "kupující")

2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dale jen "spotřebitel")

3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní výrobní, obchodní nebo obdobnou činností, případně osoba , která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen "podnikatel")

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Rybářský ráj HK jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží o které má zájem. po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.
3.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí do formuláře.
4.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
5.Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Rybářský ráj HK , kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

6.O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu případně formou sms zprávy na mobilní telefon, které kupující vedl při vytvoření objednávky.

Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

1. Provozovatel je povinen dodat kupující objednané zboží za sjednanou cenu a kupující se povinen zboží převzít a cenu uhradit.

2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupující vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 pís.e) občanského zákoníku

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Platební podmínky

Způsob úhrady :
1.Dobírkou – při převzetí zboží.
2.Hotovostní platba – osobní odběr v prodejně rybářských potřeb Rybářský ráj HK v Hradci Králové.
3.Platební kartou - možnost platby platební kartou při osobním odběru na prodejně rybářských potřeb Rybářský ráj HK.
4.Platba předem - bankovním převodem

5. Cena nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH.

Dodací podmínky

Zboží lze zaslat na zvolenou adresu vyplněnou v objednávkovém formuláři, popřípadě jej lze osobně vyzvednout v prodejně Rybářský ráj HK, Pražská třída 8, Hradec Králové 500 04.
Při osobním vyzvednutí na prodejně VYČKEJTE PROSÍM AŽ BUDETE VYZVÁNI, E-MAILEM NEBO SMS.

Dodací lhůta

Při zaslání na dobírku zboží obdržíte během 1-3 pracovních dní, nejdéle do 5 pracovních dnů, dodací lhůta není pro provozovatele závazná. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení z jakéhokoliv důvodu.
Pokud Vám zboží nebude doručeno do 5 pracovních dnů a nedostanete od nás žádnou zprávu ( sms nebo e-mail ), kontaktujte nás prosím na tel.č. 608 769 530, zřejmě jsme Vaši objednávku neobdrželi.
Pokud se stane, že některé zboží nebude skladem, určitě Vás budeme kontaktovat a to telefonicky, e-mailem nebo sms.
Při osobním odběru je možné odebrat zboží na naší prodejně v Hradci Králové během pracovní doby.

Doprava a převzetí zboží

1.Objednané zboží zasíláme přepravní službou PPL na dobírku nebo proti úhradě předem ( bankovním převodem ) nebo si jej můžete vyzvednout a zaplatit hotově či kartou v pracovní době u nás v kamenné prodejně na adrese: Pražská třída 8, Hradec Králové.

2. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody zboží.

3. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásliky. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že obal zásliky obsahující zboží byl neporušen.

5. Reklamace mechického poškození zboží, záměn zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uptanit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6. V případě že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo jiným způsobem doručení.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Pokud je smlouva uzavřena pomocí internetového obhcodu má spotřebitel s souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, prokazatelně nepoužité a s originálními visačkami. Pro odstoupení od smlouvy použijte email: rybarskyrajhk@seznam.cz - kam uveďte alespoň jméno a příjmení kupujícího, čislo objednávky, označení zboží a číslo účtu na vrácení peněz. V případě že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 denní lhůtě s vrácené zboží není kompletní, je bez originálních visaček nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebile vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto poníženou kupní cenu.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případech dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zboží v uzavřeném obalu, které kupující vyňal z obalu tj. hlavně dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu.

Kupující v případě využití práva k odstoupení pd smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží které od něho obdržel včetně všech jeho součástí a příslušenství. Vrácení peněz poběhne ve lhůte 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá, nebo prokáže že zboží provozovateli odeslal.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a přesto zašle zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět. Vrácené zboží neposílejte na dobírku.

2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

Kupující bere na vědomí že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkoých vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv povinnost podstatným způsobem. Za porušení podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy je o tom povinen neprodleně informovat kupujícího na elektonickou adresu uvedenou kupujícm při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již byla uhrazena.     

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady:

má zboží vlastnosti, které kupujicí nebo výrobce popsal nebo kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prodáděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho využití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

je zboží v odpovídajícím množství, míře popř. hmotnosti

zboží vyhovuje právním předpisům

3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené lhůtě 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 mesíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4. Práva z vadného plnění může kupucící uplatnit u prodávajíco na adrese provozovny a to osobně nebo zasláním zásilkovou službou.

5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit doklad (potvrzení) o koupi. Kupující je povinen prodávajícímu popsat srozumitelně vady zboží, kvůli kterým jej reklamuje.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7. Prodávající nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složítých případech do 3 pracovních dnů. Do té lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ide dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8. Pokud provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, které bude obsahovat identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práva z vadného plnění.

9. O tom že reklamace je vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat na tel., případně elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci.

10 . Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, Pokud toto nevzniklo nedbalostí, úmyslem či opomenutím na straně prorozovatele.

Poštovné

Ceny za poštovné po ČR jsou následující :

Přepravní služba PPL - balík od 0 do 5 kg  (včetně) - 130 Kč

balík od 5 do 15 kg (včetně) - 145 Kč

balík od 15 do 30 kg (včetně) - 180 Kč

balík od 30 do 50 kg (včetně) - 280 Kč 

Při objednávce nad s DPH 1.500,-Kč poštovné po ČR ZDARMA !!

Ochrana osobních údajů

Provozovatel podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (zpracovatel,banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu Rybářský ráj HK, k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi (obchodní sdělení prodávajího na elektronickou adresu kupujícího).

Kupující bere na vědomí, že je povinen svě osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatele v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění podmínek nejsou dotčena.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb,. o o chraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Smluvní strany učinily dohodu, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi spotřebitelem a provozovatelem je možné řešit také mimosoudní cestou.

V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (http:/www./coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=CS). Provozovatel doporučuje předtím než bude přistoupeno k řešení sporu mimosoudní cestou využít pro vyřešení nastalé situace naši elektronickou adresu (rybarskyrajhk@seznam.cz).

Vysvětlení termínu u zboží " SKLADEM "

Zboží je skladem v naší kamenné prodejně v Hradci Králové.

Zboží je skladem u našeho dodavatele.

OBA TYTO  BODY ZNAMENAJÍ  " SKLADEM "

Pokud se stane naši chybou, že deklarované zboží již v danou chvíli nebude skladem v e-shopu, budete o tom neprodleně informováni e-mailem, telefonicky nebo pomocí sms.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit účtenku a zárověň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u  správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz